Regulamin konkursu

Funpage TwojaUroda

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Salon Kosmetyczny Twoja Uroda , z siedzibą w Gubinie przy ul. M. Konopnickiej 1,

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook – „TwojaUroda”.

3. Konkurs ma charakter regionalny ( województwo lubuskie) i rozpoczyna się 09-10-2020 i trwa do 19-10-2020 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia , która wypełni zadania odpowiedzi na profilu TwojaUroda

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zaakceptować niniejszy regulamin – polubienie funpage Twojauroda jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

  1. Polubić nasz Funpage – nie post
  2. Zacząć obserwować funpage klikając w obserwuj na funpage
  3. Napisać w komentarzu pod postem, jaki zabieg kosmetyczny jest Twoim ulubionym

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. 3 wybrane przez organizatora osoby otrzymają po 1ym Voucherze VIP na zabieg mezotarapii igłowej na twasz, szyję i dekolt

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:

a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu,  jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.

b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście na fanpage’u, maksymalnie do 3 dni po zakończeniu konkursu.

4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage’u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u Organizatora, w zakładce „Notatki”.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09-10-2020 . Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.